Συντήρηση πίθων

Στο πλαίσιο του έργου της Επιστημονικής Επιτροπής Κνωσού κατά τη διάρκεια του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ έγινε για πρώτη φορά καταγραφή και φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των πίθων του ανακτόρου της Κνωσού.

Ακολούθως, η επιλογή των πίθων που συντηρήθηκαν έγινε σύμφωνα με την κατάσταση διατήρησής τους, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους στους οποίους σωζόταν μεγαλύτερη επιφάνεια αρχαίου κεραμικού ή κινδύνευαν με άμεση κατάρρευση.

Σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια συντήρησης της χώρας έγινε μια σειρά δοκιμών σε υλικά και μεθόδους, από τα οποία επιλέχθηκαν τα καταλληλότερα ως προς τη συμβατότητά τους προς το αρχαίο κεραμικό και την έκθεσή τους σε υπαίθριους χώρους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε η αποσυναρμολόγηση του επιλεγμένου πίθου, αφαιρώντας αρχικά τυχόν σύρματα που τον περιέβαλλαν και μεταλλικούς συνδέσμους. Ακολούθησε ο καθαρισμός και η απομάκρυνση με μηχανικά μέσα του τσιμεντοκονιάματος και της γύψου από την επιφάνεια και τις ακμές των οστράκων, των επικαθίσεων αλάτων, χώματος καθώς και των βιολογικών επικαθίσεων. Παράλληλα, έγινε στερέωση, όπου ήταν απαραίτητο και ακολούθως αφαλάτωση, συγκόλληση, συμπλήρωση με νέο υλικό και τέλος η αισθητική αποκατάσταση.

Designed by HORIZON ™ • 2015  |  74 queries in 1,264 secs