Συντήρηση πηλοκονιαμάτων και ασβεστούχων επιχρισμάτων

Οι εργασίες συντήρησης των μινωικών κονιαμάτων έγιναν στα ασβεστοκονιάματα και πηλοκονιάματα, σε διάφορες θέσεις του ανακτόρου και του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού.

Οι μινωικές τοιχοποιίες επιχρίονταν με πηλοκονίαμα και ασβεστοκονίαμα με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου υποστρώματος για τον τοιχογραφικό διάκοσμο. H έκθεση των πηλοκονιαμάτων και των ασβεστούχων αυτών επιχρισμάτων συχνά σε μη στεγασμένους χώρο με υψηλά ποσοστά υγρασίας καθώς και η χρήση τσιμεντοκονίας κατά τις παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβάσεις αποτελούν τους κύριους παράγοντες φθοράς τους.

Για να προσδιοριστεί η σύσταση των επιχρισμάτων αυτών πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για την επιλογή των κατάλληλων υλικών και μεθόδων συντήρησης. Η επιλογή των υλικών στερέωσης των αρχαίων κονιαμάτων έγινε με την παρασκευή δοκιμίων και στη συνέχεια με in situ εφαρμογές.

Οι εργασίες αφορούσαν στην αφαίρεση των παλαιότερων επεμβάσεων και στη συγκόλληση και στερέωση των σαθρών και αποκολλημένων τμημάτων. Στη συνέχεια έγινε στερέωση και περιμετρική συγκράτηση των αρχαίων κονιαμάτων και εφαρμογή ενέματος, για την πλήρωση των κενών. Τα αποσπασμένα τμήματα επανατοποθετήθηκαν στη θέση τους και καθαρίστηκε η επιφάνεια με χημικά ή μηχανικά μέσα.

Designed by HORIZON ™ • 2015  |  56 queries in 0,457 secs